Üye Girişi
Şifremi Hatırlat Şifremi Hatırlat
| |
Yeni Üyelik Yeni Üyelik

Ankara - YenimahalleAnkara - Yenimahalle
DHMİ SPOR KULÜBÜ 1985DHMİ SPOR KULÜBÜ 1985
wwwwww
.dhmispor..dhmispor.
orgorg
Menü... Menü...


KULÜBÜMÜZÜN TÜZÜĞÜ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ (DHMİ)

GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ

DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Madde: 1- Derneğin adı :Devlet Hava Meydanları  İşletmesi (DHMİ)Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

 

Madde: 2- Derneğin merkezi: KOYA DEVLET YOLU NO:32 ETİLER /ANKARA? dır. Şubesi yoktur.

 

Kulübün Amblemi   :

 

Kulübün Renkleri    : Renkleri açık mavi-koyu mavi ve beyazdır.

 

Derneğin Amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimi:

Derneğin amacı: Üyelerine  ve sporcularına çeşitli sporları yapma imkanını sağlamak karşılıklı sevgi ve saygıyı yerleştirmek ,ruhsal ve bedensel olarak sağlam yetişmelerine katkıda bulunmak ,boş zamanları değerlendirmek.

 

Dernekçe Sürdürülecek  Çalışma Konuları ve Biçimleri

 

1-Faaliyetlerin  etkinleştirilmesi  ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.

3-Amaca gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak ,çalışmaları duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bülteni çıkarmak,

4-Amacını gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak. Her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

5-Gerekli izinleri alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinde ve yurt dışında bağış kabul etmek.

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.

7-Üyelerinin yaralanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal  açmak sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları teftiş etmek.

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenler veya üyelerinin  bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar.

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınmaz mal ve hizmet satın almak satmak, kiraya vermek ve taşınmaz üzerinde ayni hak tesis etmek.

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi  durumunda  vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu federasyona katılmak

11-Uluslar arası faaliyette bulunmak , Yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak , yardımlaşmak.

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli görülmesi halinde ,5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

13-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak.

14.Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda , diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

 

Derneğin faaliyet alanı:

 

Dernek, sportif alanda faaliyet gösterir.

 

Madde : 3- Kurucu üyeler

                                  

         1- Seyfettin AKÇAHARMAN                6- Ömer VANLI

         2- Muhittin  TURAN                              7- İbrahim CANGAR

         3- İsa Daği ESAT                                   8- İsmail USLU

         4- Seyfettin UMULU                              9- Taner SÖNMEZ

         5- Metin KUTLU

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik  İşlemleri

 

Madde: 4-Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç v e ilkelerini benimseyerek  bu doğrultuda çalışmayı kabul eden  ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak , yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye ,de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz .

            Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu , dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul  veya  reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru  sahibine bildirilir. Başvurusu  kabul edilen üye , bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

            Derneğin asıl üyeleri , derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

            Derneğin maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilir.

 

Üyelikten Çıkma

                       

Madde: 5- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla , dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı andan çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılan , üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

Üyelikten Çıkarılma

 

Madde: 6- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikaza rağmen birikmiş üyelik aidatını iki ay içinde ödememek,

4-Dernek Organlarınca verilen kararlara uymamak,

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

            Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığından hak iddia edemez. Üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakkı vardır. Genel kurulun verdiği karar kesindir.


Üyelik Hakları:

 

Madde: 7- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üye genel kurulda bir oy hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

 

Derneğin Organları:

 

Madde: 8- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.  

           

a) Genel Kurul    b) Yönetim Kurulu     c) Denetleme Kurulu

 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli ve Toplanma Zamanı

Kuruluş Şekli

 

Madde: 9 Genel kurul derneğe kayıtlı bulunan üyelerden oluşur.

 

Toplanma Zamanı

 

Madde: 10- Genel kurul 3 yılda bir Haziran ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağıramazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlidir.

 

Çağrı Usulü

 

Madde: 11- (Değişik:RG-23/1/2013-28537)(2)Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.


Toplantı Yeri

 

Madde: 12- Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun uygun göreceği başka bir yerde toplanır.

 

Toplantı Yeter Sayısı:

 

Madde: 13- Genel kurul derneğe kayıtlı bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile, tüzük değişikliği ve derneğin fesih hallerinde üyelerin 2/3?ünün katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. 

 

Toplantının Yapılış Usulü

 

Madde: 14-  Genel kurula katılacak üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini gösteremeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmazlar. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.  Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan veya yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan kurulu oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlanır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.

 

Toplantıda Görüşülecek Konular:

 

Madde: 15- Genel kurul toplantısında yalnız gündemde bulunan maddeler görüşülür.

Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

Genel Kurul Görevleri, Yetkileri, Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

 

Genel kurulun görev ve yetkileri:

 

Madde: 16- Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

9-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10-Derneğin vakıf kurması,

11-Derneğin fesih edilmesi,

12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

           

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

Oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri:

 

Madde: 17- Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla; tüzük değişikliği ve derneğin fesih kararları ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınır. Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Geçerli oyların yarısından bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

 

Yönetim ve Denetleme Kurullarının Görev ve Yetkileri, Ne Suretle Seçileceği, Asil ve Yedek Üye Sayısı

 

Yönetim Kurulu

 

Madde: 18- Yönetim kurulu yedi (7) asıl ve yedi (7) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye?yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üye istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetkiyle taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

8-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Derneğe üye alınmasını veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması

 

Madde: 19- Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinden getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrı yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hakimi üç üyeyi bir ay içerisinde genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Denetleme Kurulu

 

Madde: 20- Denetleme kurulu 3 Asıl 3 Yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir.

 

Denetleme Kurulunun Görevleri:

           

1-En geç 12 ayda bir ve belirsiz zamanlarda derneğin tüm hesap ve işlemlerini yönetim kurulunun işlem ve faaliyetlerini, derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek,

2-Denetim sonucu düzenlenecek raporları yönetim kuruluna ve genel kurul toplantısından önceki hazırlanacak yıllık raporları genel kurula sunmak,

3-Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmak,

           

Derneğin Borçlanma Usulleri

 

Madde: 21- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanmayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Üyelerin Ödeyecekleri Yıllık Aidat Miktarının Belirlenme Şekli

 

Madde: 22- Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarları yönetim kurulu tarafından belirlenir.

 

Derneğin Gelirleri

 

Madde: 23- Derneğin gelir kaynakları

1-Üye aidatı

2-Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

3-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

4- Bağış ve yardımlar,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur. Dernekler mülki idare amirliğince önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakit yardım alabilirler. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla yapılması zorunludur.

 

Defter ve Kayıtlar

 

Madde: 24- Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar. (Ek ikinci cümle:RG-23/1/2013-28537)(2) Ancak, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4)  Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5)  İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6)  Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1)  (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

(Değişik ibare:RG-23/1/2013-28537)(2) Derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

 

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

 

Madde:25- Gelir ve gider belgeleri

 

Dernek gelirleri, ?Alındı Belgesi ? ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont  veya  hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura .perakende satış fişi , serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin , Gelir  Vergisi Kanununun  94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanun hükümlerine göre gider pusulası ,bu kapsamda bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu? düzenlenir.

 

Dernek tarafından kişi , kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ? Ayni Yardım Teslim Belgesi? ile yapılır. Kişi kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri temsilleri ise ?Ayni Bağış Alındı Belgesi? ise kabul edilir. 

 

Alındı Belgeleri

 

Madde 26-Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak ?Alındı Belgeleri? yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.          

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesiyle dernek adına gelir tahsili edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Yetki Belgesi

Madde:27-(Değişik madde:RG-23/1/2013-28537)(2)

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19?da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.  

 

Gelir ve Gider Belgelerini Saklama Süresi;

 

Madde:28-Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

Beyanname Verilmesi

 

Madde:29-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibariyle sonuçlarına ilişkin ?Dernek Beyannamesi? dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 

Genel kurul sonuç bildirimi

 

Madde:30- (Değişik:RG-23/1/2013-28537)(2) Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Ek-3?te yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

(Mülga fıkra:RG-30/10/2011-28100) 

Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

Sandığı bulunan dernekler, sandıklarına ait (Değişik ibare:RG-23/1/2013-28537)(2) genel kurul sonuç bildirimini bu maddede belirtilen usulde mülki idare amirliğine bildirirler.

Genel kurul sonuç bildirimi ve eklerinin mevzuata uygunluğu dernekler birimlerince incelenir. Varsa, eksiklerin veya hataların giderilmesi ilgili derneklerden istenir. Eksiklik ve hataların giderilmemesi veya konusu suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlem yapılır.

 

Taşınmazların Bildirilmesi

 

Madde:31- Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde ? Taşınmaz Mal Bildirimi? ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

 

Madde:32-  (Değişik:RG-23/1/2013-28537)(2)

Yurtdışından yardım alacak olan dernekler Ek-4?te belirtilen Yurtdışından Yardım Alma Bildirimini doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

 

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

 

Madde:33-Derneğin görev alanına  ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve Proje Bildirim, ne  eklenerek , protokol tarihini  izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

 

Değişikliklerin bildirilmesi

 

Madde:34- Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik ? Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi?; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler ? Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi? doldurulmak suretiyle , değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul  toplantısını  izleyen otuz gün içinde , genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Derneğin Harcamaları

 

Madde:35- Derneğin bütün harcamaları yönetim kurulu kararı ile yapılır. Ancak ivedi durumlarda başkan , yönetim kurulunca  önceden belli edilecek harcamaları kendiliğinden yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır. Derneğin paraları milli bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır.

Bu hesaptan para çekmek veya bir yere  para göndermek  başkan veya başkan vekili ile saymanın çift imza ile mümkündür.

Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler , tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırılar . Ancak tahsilatı Dernekler Mevzuatında belirtilen  miktarı geçenler , otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar .

Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı , ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

 

Derneğin İç Denetim Şekilleri

 

Madde:36- Derneklerde iç denetim  esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi , bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul , yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz .

Denetim kurlu ; tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini , defter ,hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığı ,dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine , her türlü bilgi , belge ve kayıtların  dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi , yönetim yerleri, müesseseler  ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirmesi zorunludur.

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

 

Madde:37- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için derneğe kayıtlı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz .Ancak  , bu toplantıya katılan üye sayısı , yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3,üdür . Genel kurulda tüzük değişikliği oylama açık olarak yapılır.

Temsilcilik :Dernek yurt içinde ve yurt dışında yönetim kurulu kararı ile temsilcilikler açabilir. Temsilciliklerin yetkileri yönetim kurulunun vereceği görevlerle sınırlıdır.

 

Kulüp Yürütme Birimi Görevlilerinin Görev  ve Yetkileri

 

Madde.38- Kulüp yürütme birimi görevlilerinin başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

a) Genel Sekreter; Gençlik ve spor mevzuatı uyarınca ve yönetim kurulu karaları çerçevesinde, kulübün amaçladığı hizmet ve faaliyetleri ile kulüp yönetiminin gerektirdiği idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, yönetim kuruluna sorumludur. Yönetim kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük ve sekreterya  görevlerini yapar, bu  toplantılarda oy kullanamaz. Başkan adına yazışma işlerini  yürütür.

b) Kulüp Saymanı; Kulübün hesap , muamelat, gelir ve sarf ve işlemlerini yürütmekle görevli elemanı olup , genel sekretere karşı sorumludur.

c) Kulüp Doktoru; Yardımcısı, sağlık personeli ; kulübün , yönetim  ve yürütme  personeli ile faaliyetlerine katılanların ve yarışmacıların sağlık muayene , tedavi , ilk müdahale  ve rejimlerine dair doktorluk hizmetlerini  ve ilk yardım ,masaj gibi yardımcı sağlık hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve genel sekreter karşı sorumludurlar.

d) Tesis ve Malzeme Yönetici ve Görevlileri; Kulüp temsilcilerinin ve malzemelerinin kulüp amaçlarına yönelik hizmet ve faaliyetlere hazır halde bulundurulması, güvenlik, bakım onarım hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludurlar.

e) Spor Direktörü ; Spor kulübünün , profesyonel futbol hariç , faaliyet göstermeyi üslendiği bütün spor dallarında sportif eğitim ve yarışmalarla ilgili spor faaliyet ve hizmetlerini  yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur.

f) Gençlik Direktörü; Gençlik kulübünün faaliyet göstermeyi  üstlendiği alanlarda yarışma müsamere , şenlik gibi gösteriler ile bunları hazırlık , eğitim ve çalışmalarını yürütmekle görevli  ve genel sekretere karşı  sorumludur.

g) Genel Kaptanlar; Kulüp , profesyonel futbol hariç faaliyetlerini üstlendiği spor dallarının veya faaliyet türlerinin her biri için gençlik veya spor direktörü ile genel sekreterin birlikte teklifleri yönetim kurulu tarafından görevlendirirler. Genel kaptanlar , ge3nel kaptanı oldukları spor dalının veya gençlik hizmet ve faaliyet türünün eğitim çalışmalarına, yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olanların , bay ve bayan her kategoride sayılarının arttırılmasına ve nitelik bakımından geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli olup birinci derecede gençlik veya spor direktörüne karşı sorumludurlar.

h) Kaptanlar; Kaptanı oldukları spor dalı kategorisinin her birinde eğitim çalışmalarına yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılan  ve katılacak olanların , bay ve bayan sayılarının arttırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli ve birinci derecede, faaliyette bulundukları spor dalının genel kaptanına karşı sorumludurlar.

I) Kol Başkanları; Başkanı oldukları gençlik faaliyeti  dalında kategorisinin eğitim çalışmalarına , yarışmalara , şenliklere katılacak olanların , bay ve bayanlarının sayılarının arttırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik gençlik faaliyetlerine ait hizmetleri yürütmekle görevli olup birinci derecede , faaliyette  bulundukları dalın kaptanına karşı sorumludurlar.

i) Teknik Yönetici ve Öğreticiler; Kulübün yapmayı amaçladığı faaliyet çeşitlerinde veya spor dallarında öğreticilik  ve eğiticilik hizmetlerini yerine getiren sporcuların fizik ve moral yeteneklerini üstün form seviyesinde korumak ve geliştirmek için gerekli tedbirleri alan kişilerdir. Bunlar, gençlik kulüplerinde genel sekretere spor kulüplerinde ilgili  genel kaptana veya yönetim kurulunun tespit edeceği kişi veya kurula kaşı sorumludurlar.

j) Gençlik Lideri ve Eğitmen ; Sorumlu olduğu gençlik faaliyeti türünde çalışmaların sürdürülmesine , katılım ve niteliğin artırılmasına yönelik hizmetleri yürütmekle görevli olup, koordinatörüne karşı sorumludur.

 

Kulüp Danışmanları

 

Madde: 39- Yönetim kurulu ve yürütme birimine kulüplerin hizmetleri ile ilgili gençlik , spor, hukuk , sağlık basın ve benzeri alan ve konularda danışmanlık yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile kulüp danışmanı görevlendirilebilir.

Danışman olarak görev alacakların , bu görevle ilgili ananlarda bilgili , tecrübeli , uzman kişiler olmalarına dikkat edilir. Kulüp danışmanları , kulüp faaliyetleri çerçevesinde kendi konuları ile ilgili olarak yazılı görüş vermekle görevlidir.

 

Kulüp Danışma Kurullarının Görev ve Yetkileri

 

Madde:40- Kulüp danışmanlığı konu ve alanlarında , danışmanlık hizmetlerini yürütmek üzere yönetim kurulu kararı ile geçici veya sürekli olarak en fazla üç kişiden oluşan kulüp danışma kurulları meydana getirilebilir .Danışma kurullarında görevlendirilecek  olanların ,  alanlarında uzman kişiler olmalarına dikkat edilir. Bu kişilerin kulüp üyesi olması şart değildir. Hangi konularda danışma kurulu veya danışman görevlendirilmesi gerektiğine yönetim kurulu karar verir.

Danışma kurullar ,yönetim kurullarının karar teşkiline veya yürütme hizmetlerine yardımcı olabilecek etüt ve incelemeleri yapmak, tekliflerde bulunmakla görevli olup  yönetim kurulu adına genel sekretere karşı sorumludurlar.

 

Derneğin Feshi Halinde Mal Varlığı Tasfiye Şekli

 

Madde:41- Dernek Genel Kurulu her zaman derneği feshine karar verebilir. Genel kurulun derneği feshine karar verebilmesi için , tüzüğe göre derneğe kayıtlı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şattır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanmaması halinde ikinci toplantıya çağırılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz . Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir fesih kararı ile birlikte derneğin mal varlığının genel kurulun karar doğrultusunda tasfiye yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca feshi kararı verildiğinde , derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere ,feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya  kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlar. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adına ? Tasfiye Halinde DHMİ Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ibaresi kullanılır.

 

Tasfiye kurulu , mevzuata uygun olarak para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir .Bu kurul , önce derneğin hesaplarını inceler , inceleme esnasında derneğe ait defterleri, alındı belgesi, harcama , tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklıların çağrıda bulunur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların  ödenmesinden  sonra kalan tüm para , mal hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda. Devredilecek  ye belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki en yakın ve fesih edildiği tarihten  en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

 

Tasfiye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri . mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

 

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

 

Derneğin defter ve belgelerinin tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri

 

Hüküm Eksikliği

 

Madde: 42- Tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu Türk Medeni ve bu Kanunlara atfen çıkarılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili mevzuatın dernekler hakkındaki hükümler uygulanır.

 

Sayfa Üretim süresi :0,3047

© 2012 dhmispor.org
Dhmi Spor Kulübü Derneği Web Portalı http://www.dhmispor.org

Tam Ekran