Üye Girişi
Şifremi Hatırlat Şifremi Hatırlat
| |
Yeni Üyelik Yeni Üyelik

Ankara - YenimahalleAnkara - Yenimahalle
DHMİ SPOR KULÜBÜ 1985DHMİ SPOR KULÜBÜ 1985
wwwwww
.dhmispor..dhmispor.
orgorg
Takip Edin Takip Edin


EtkinlikEtkinlik Kayıt Formu Kayıt FormuEtkinliklere kaydolmak için tıklayınız
UlaşımUlaşım Krokisi Krokisi
SohbetSohbet Bölümü BölümüDolu dolu ve hoşça vakit geçirmek için
İletişimİletişim Formu Formuinfo@dhmispor.org

Çeşitli Bilgiler Çeşitli Bilgiler

KULÜBÜMÜZÜN TÜZÜĞÜ

  

Tüzük

DerneğinAdı:

       Madde 1-  Derneğin adı :Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Gençlik ve Spor Kulübü.

DerneğinMerkezi:

     Madde 2-  Derneğin merkezi :  KONYA DEVLET YOLU NO:66ETİLER /ANKARA, dır. Şubesi yoktur.

   

       Kulübün Amblemi  :

       Kulübün Renkleri    :   Renkleri açık mavi-koyu mavi ve beyazdır.

      Derneğin Amacı ve bu amacıgerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimi:

       Derneğin amacı:   Üyelerine  ve   sporcularına   çeşitli  sporları   yapma   imkanını   sağlamak   karşılıklı sevgi  vesaygıyı  yerleştirmek ,ruhsal  ve  bedensel  olarak sağlam  yetişmelerine  katkıda bulunmak, boş zamanlarıdeğerlendirmek. 

      
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları veBiçimleri

      Faaliyetlerin etkinleştirilmesi vegeliştirilmesi için araştırmalar yapmak,  Kurs,seminer,konferans vepanel,gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

       Amacın gerçekleştirilmesi için gerekliolan her türlü bilgi,belge,doküman ve yayınları temin etmek,dokümantasyonmerkezi oluşturmak,çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusundagazete,dergi,kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma vebilgilendirme bülteni çıkarmak,     

Amacıngerçekleştirilmesi için sağlıklı  bir çalışma ortamını sağlamak, Her türlüteknik araç ve gereci,demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

Gerekli izinler alınmakşartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurtdışından bağış kabul etmek,

Tüzük amaçlarınıngerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıylaiktisadi,ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

Üyelerininyararlanmaları  ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokalaçmak,sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

Üyeleri arasında beşerimünasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar,konser,balo,tiyatro,sergi,spor,gezi ve eğlenceli etkinlikler vb.düzenler veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

Dernek faaliyetleriiçin ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal ve hizmet satınalmak,satmak,kiralamak,kiraya vermek ve taşınmaz üzerinde ayni hak tesis etmek,

Amacıngerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak,federasyonkurmak veya kurulu federasyona katılmak,gerekli izin alınarak derneklerinizinle kurabileceği tesisleri kurmak,

Uluslar arasıfaaliyette bulunmak,Yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmakve   bu kuruluşlarla  proje bazında ortak çalışmalaryapmak,yardımlaşmak,

Amacıngerçekleştirilmesi için gerekli görülmesi halinde,5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair Kanun hükümlerisaklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına girenkonularda ortak projeler yürütmek,

Gerekli görülenyerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

Derneğin amacı ileilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda,diğer derneklerle veyavakıf,sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacıgerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

Derneğin faaliyet alanı:Dernek, sportif alanda faaliyet gösterir.

       Madde:3- Kurucu üyeler

 

1.Seyfettin AKÇAHARMAN
2.MuhittinTURAN        
3.İsa Dağı ESAT 
4.Seyfettin UMULU 
5.MetinKUTLU                    
6.Ömer VANLI
7.İbrahimÇANGAR                     
8.İsmail US 
9.Taner SÖNMEZ

ÜyeOlma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

       Madde: 4- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç veilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatınöngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olmahakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye´de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşularanmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetimkurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklindekarara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabuledilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri,derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabuledilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetimkurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.Onursal üyelerin seçme veseçilme hakkı yoktur. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler.

ÜyeliktenÇıkma

       Madde 5- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkmahakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkışişlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmişborçlarını sona erdirmez.

ÜyeliktenÇıkarılma

       Madde: 6-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.     

Dernek tüzüğüne aykırıdavranışlarda bulunmak,

Verilen görevlerdensürekli kaçınmak,

Yazılı ikaza rağmenbirikmiş üyelik aidatını iki ay içinde ödememek,

Dernek organlarıncaverilen kararlara uymamak,

Üye olma şartlarınıkaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılandurumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyeliktençıkarılır.

Demekten çıkan veyaçıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve demek malvarlığında hak iddiaedemez.Üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakkı vardır. Genel kurulunverdiği karar kesindir. 

      

Üyelikhakları:

       Madde:7-Dernek üyeleri eşit haklarasahiptir. Her üye genel kurulda bir oy hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzatkullanmak zorundadır.

DerneğinOrganları

      Madde:8-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir;

a-Genel kurul,b-Yönetim Kurulu, c-Denetleme Kurulu

Dernek Genel KurulununKuruluş Şekli ve Toplanma  Zamanı

Kuruluşşekli

       Madde:9 -Genel kurul derneğe kayıtlı bulunan üyelerden oluşur.

ToplanmaZamanı

       Madde:10-Genel kurul 3  yılda  bir  Haziran  ayı içerisinde  yönetim  kurulunca  belirlenecek  gün, yer      ve saatte toplanır. Olağan toplantıdışında genel kurul, yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya  dernek  üyelerinin  beşte  birinin  yazılı isteği  üzerine  olağanüstü  toplanır.  Genel  kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veyademek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genelkurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantıisteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimiduruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, genel kurulutoplamaya çağırmakla görevlendirir.

ÇağrıUsulü

 

       Madde :11-  Yönetim Kurulu  derneğe  kayıtlı  bulunan üyelerin listesinidüzenler. Genel kurula   katılacak üyeler,en az on beş günönceden,günü,saati,yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yadaelektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.Buçağrıda,çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa,ikincitoplantının hangi gün,saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.İlk toplantı ileikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az,altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluksağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa,bu durumgeri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle,ilk toplantı için yapılan çağrıusulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihindenitibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikincitoplantıya,birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısıbir defadan fazla geri bırakılamaz.

ToplantıYeri

       Genel kurul toplantıları Dernek Merkezinin bulunduğu yerdeveya yönetim kurulunun uygun göreceği başka yerde de yapılır.


Toplantıyeter sayısı:

      Madde:13-Genel kurul, derneğe kayıtlıbulunan üyelerinin salt çoğunluğu ile; tüzük değişikliği ve derneğin feshihallerinde üyelerin 2/3´ünün katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamamasısebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunlukaranamaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim vedenetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

ToplantınınYapılış Usulü

       Madde:14-Genel kurula katılacak üyelerin listesi toplantı yerindehazır bulundurulur. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlarıkarşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesinigöstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılmahakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmazlar. Bu kişiler ve dernek üyesiolmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantıyeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetimkurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafındanaçılır.Toplantı yeter sayı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca birtutanak düzenlenir.Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan veyeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.Toplantının yönetimi   ve   güvenliğinin  sağlanması  divan   başkanına   aittir.  Genelkurul,  gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlanır.Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmakzorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağayazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.Toplantısonunda,tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.

Toplantıdagörüşülecek konular:

       Madde: 15-Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alanmaddeler görüşülür.
Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesiistenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GenelKurulun Görevleri,Yetkileri, Oy Kullanma Ve Karar Alma Usul Ve Şekilleri


Genelkurulun görev ve yetkileri:

       Madde:16-Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp kararabağlanır.

Dernek organlarınınseçilmesi,

Dernek tüzüğünündeğiştirilmesi,

Yönetim ve denetimkurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

Yönetim kuruluncahazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

Dernek için gerekliolan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılmasıhususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

Yönetim kuruluncadernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyipaynen veya değiştirilerek onaylanması,

Dernek yönetim vedenetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücretile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri içingörevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespitedilmesi,

Derneğin federasyonakatılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

Derneğin uluslar arasıfaaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılmasıveya ayrılması,

Derneğin vakıf kurması,

Derneğin0fesih0edilmesi,

Yönetim kurulunun diğerönerilerinin incelenip karara bağlanması,

Mevzuatta genel kurulcayapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğindiğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevdenalabilir.

Genel kurul, üyeliğekabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkiliorganı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür veyetkileri kullanır.

Oykullanma ve karar alma usul ve şekilleri:

       Madde:17- Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin saltçoğunluğuyla; Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıyakatılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınır. Oylar gizli veya açık olarakbelirlenir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veyaoy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veyaiçi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açıkdökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise genel kurul başkanınınbelirteceği yöntem uygulanır. Geçerli oyların yarısından bir fazlasına erişenaday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

Yönetim Ve DenetlemeKurullarının Görev Ve Yetkileri,Ne Suretle Seçileceği, Asil ve Yedek Üye Sayısı

YönetimKurulu

       Madde:18- Yönetim kurulu yedi (7)  asıl ve yedi (7) yedek üyeolarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümüyaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye´yi belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıyaçağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması iletoplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ilealınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalmaolduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeleringöreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görevve Yetkileri

Yönetim kuruluaşağıdaki hususları yerine getirir:

Derneği temsil etmekveya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

Gelir ve giderhesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarakgenel kurula sunmak,

Derneğin çalışmalarıile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

Genel kurulun verdiğiyetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz mallarısatmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehinerehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

Gerekli görülenyerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak  

Genel kurulda alınankararları uygulamak,

Her faaliyet yılısonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ileyönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genelkurula sunmak,

Bütçenin uygulanmasınısağlamak,

Derneğe üye alınmasıveya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

Derneğin amacınıgerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,   

Mevzuatın kendisineverdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

YönetimKurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması

       Madde:19 - Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyleyedeklerinden getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıdüşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulutarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa üyelerdenbirinin istemi üzerine sulh hâkimi üç üyeyi bir ay içerisinde genel kurulutoplantıya çağırmakla görevlendirir.

DenetlemeKurulu

       Madde:20- Denetleme kurulu 3 Asıl 3 Yedek üye olmak üzere genelkurulca seçilir.
Denetleme Kurulunun görevleri:

En geç 12 ayda bir vebelirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap ve işlemlerini yönetim kurulunun işlemve faaliyetlerini, derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek.

Denetim sonucudüzenlenecek raporları yönetim kuruluna ve genel kurul toplantısından öncekihazırlanacak yıllık raporları genel kurula sunmak.

Gerektiğinde genelkurulu toplantıya çağırmak.

DerneğinBorçlanma Usulleri

       Madde:21- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetleriniyürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim· kurulu kararı ileborçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularındaolabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma derneğin gelirkaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğünedüşürecek nitelikte yapılamaz.

ÜyelerinÖdeyecekleri  Yıllık Aidat Miktarının Belirlenme Şekli

      Madde:22-Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarlarıyönetim kurulu tarafından belirlenir.

DerneğinGelirleri

       Madde:23 Derneğin Gelir Kaynakları

Üye aidatı (aylık 5YTL)

Dernekçe yapılanyayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması vekonferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

Derneğin malvarlığından elde edilen gelirler

Bağışlar ve yardımlar

Yardım toplamahakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardanoluşur. Dernekler mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıylayurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilirler.Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.

Defterve Kayıtlar

       Madde:24-Derneğin defter ve kayıtlarıDernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

TutulacakDefterler

Dernekte,aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabıesasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

Karar Defteri: Yönetimkurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararlarınaltı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

Üye Kayıt Defteri:Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkıştarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidatmiktarları bu deftere işlenebilir.

Evrak Kayıt Defteri:Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir.Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik postayoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

Demirbaş Defteri:Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veyaverildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesibu deftere işlenir.

İşletme Hesabı Defteri:Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak budeftere işlenir.

Alındı Belgesi KayıtDefteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iadeedelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler budeftere işlenir. Bu maddede sayılan defterin Noterden veya Dernekler Müdürlüğü´ndentasdikli olması zorunludur.

DerneğinGelir ve Gider İşlemleri

       Madde 25-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri,"Alındı Belgesi" ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalararacılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesapözeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri isefatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ileyapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94 ´üncü maddesi kapsamındabulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bukapsamda da bulunmayan ödemeleri için "Gider Makbuzu" düzenlenir.

Dernek tarafından kişi,kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri "AyniYardım Teslim Belgesi" ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafındanderneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise "Ayni Bağış AlındıBelgesi" ile kabul edilir.

AlındıBelgeleri

       Madde 26-Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak "AlındıBelgeleri" yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerininbastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eskive yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile demek adınagelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımınave toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernnekler Yönetmeliğinin ilgilihükümlerine göre hareket edilir.

YetkiBelgesi

       Madde: 27 -Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetkisüresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelirtahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden"Yetki Belgesi " demek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, demekyönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti derneklerbirimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulubaşkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelirtahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin birsuretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeyebaşlayabilirler.

Yetki belgesininkullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğininilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelirve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

       Madde:28-Defterler hariç olmak üzere, demek tarafından kullanılanalındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlardabelirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı vetarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

BeyannameVerilmesi

         Madde 29-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir vegider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin "DernekBeyannamesi" demek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvimyılının ilk dört ayı içinde demek başkanı tarafından mahallin mülki idareamirliğine verilir.

BildirimYükümlülüğü

      Madde 30-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

GenelKurul Sonuç Bildirimi


Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde,yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleriiçeren "Genel Kurul Sonuç Bildirimi" ve ekleri yönetim kurulu başkanıtarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genelkurul sonuç bildirimine;

Divan başkanı,başkanyardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağıörneği,

Tüzük değişikliğiyapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile demek tüzüğününson şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

TaşınmazlarınBildirilmesi

      Madde 31-Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibarenotuz gün içinde "Taşınmaz Mal Bildirimi"ni doldurmak suretiyle mülkiidare amirliğine bildirilir.

YurtdışındanYardım Alma Bildirimi

      Madde 32-Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olmasıdurumunda yardım alınmadan önce "Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi"iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurtdışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsabu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımınaktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımlarınbankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerinegetirilmesi zorunludur.

KamuKurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

       Madde 33-Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum vekuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol veprojenin örneği "Proje Bildirimi"ne eklenerek, protokol tarihiniizleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

DeğişikliklerinBildirilmesi

       Madde 34-Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik"Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi"; genel kurul toplantısı dışındademek organlarında meydana gelen değişiklikler "Demek OrganlarındakiDeğişiklik Bildirimi" doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz güniçinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğündeyapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurultoplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülkiidare amirliğine bildirilir.

DerneğinHarcamaları

       Madde 35-Derneğin bütün harcamaları yönetim kurulu kararı ileyapılır. Ancak ivedi durumlarda başkan, yönetim kurulunca önceden belliedilecek harcamaları kendiliğinden yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilkyönetim kurulu toplantısında karara bağlanır. Derneğin paraları millibankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekmekveya bir yere para göndermek başkan veya başkan vekili ile saymanın çift imzasıile mümkündür.

Dernek adına gelirtahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz güniçerisinde demek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabınayatırırlar. Ancak tahsilâtı Dernekler Mevzuatında belirtilen miktarı geçenler,otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günüiçinde demek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.

Demek kasasındabulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kuruluncabelirlenir.

Derneğinİç Denetim Şekilleri

       Madde 36-Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetimkurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsızdenetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kuruluveya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulununyükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu;derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi içinsürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösteripgöstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve demek tüzüğüne uygunolarak tutulup tutulmadığıll1,dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usulleregöre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir raporhalinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kuruluüyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernekyetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri,müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

TüzüğünNe Şekilde Değiştirileceği

       Madde:37- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ileyapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için derneğe kayıtlı bulunanüyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantınınertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıyakatılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katındanaz olamaz.

Tüzük değişikliği içingerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunanüyelerin oylarının 2/3 ´ü´ dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açıkolarak yapılır.

Temsilcilik: Dernekyurt içinde ve yurt dışında yönetim kurulu kararı ile temsilcilikler açabilir.Temsilciliklerin yetkileri yönetim kurulunun vereceği görevlerle sınırlıdır

.

KulüpYürütme Birimi Görevlilerinin Görev ve Yetkileri

        Madde:38 - Kulüp yürütme birimi görevlilerinin başlıca görev veyetkileri şunlardır;

a) Genel Sekreter;Gençlik ve spor mevzuatı uyarınca ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde,kulübün amaçladığı hizmet ve faaliyetleri ile kulüp yönetiminin gerektirdiğiidari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli veyetkili olup, yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim kurulu toplantılarınakatılır. Kurulun raportörlük ve sekreterya görevlerini yapar, bu toplantılarda oy kullanamaz. Başkanadına yazışma işlerini yürütür.

b) Kulüp Saymanı;Kulübün hesap, muamelat, gelir ve sarf işlerini ve işlemlerini yürütmeklegörevli elemanı olup, genel sekretere karşı sorumludur.

c) Kulüp doktoru;Yardımcısı, sağlık personeli; kulübün, yönetim ve yürütme personeli ilefaaliyetlerine katılanların ve yarışmacıların sağlık muayene, tedavi, ilkmüdahale ve gıda rejimlerine dair doktorluk hizmetlerini ve ilk yardım, masajgibi yardımcı sağlık hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli vegenel sekretere karşı sorumludurlar.

d) Tesis ve malzemeyönetici ve görevlileri; Kulüp temsilcilerinin ve malzemelerinin kulüpamaçlarına yönelik hizmet ve faaliyetlere hazır halde bulundurulması, güvenlik,bakım, onarım hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve genelsekretere karşı sorumludurlar.

e) Spor direktörü; Sporkulübünün, profesyonel futbol hariç, faaliyet göstermeyi üstlendiği bütün spordallarında sportif eğitim ve yarışmalarla ilgili spor faaliyet ve hizmetleriniyürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur.

f) Gençlik direktörü;Gençlik kulübünün faaliyet göstermeyi üstlendiği alanlarda yarışma, müsamere,şenlik gibi gösteriler ile bunların hazırlık, eğitim ve çalışmalarınıyürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur.

g) Genel kaptanlar;Kulübün, profesyonel futbol hariç faaliyetlerini üstlendiği spor dallarınınveya faaliyet türlerinin her biri için gençlik veya spor direktörü ile genelsekreterin birlikte teklifleri üzerine yönetim kurulu tarafındangörevlendirilirler. Genel kaptanlar, genel kaptanı oldukları spor dalının veyagençlik hizmet ve faaliyet türünün eğitim çalışmalarına, yarışmalara ve benzerifaaliyetlere katılan ve katılacak olanların, bay ve bayan her kategoridesayılarının arttırılmasına ve nitelik bakımından geliştirilmesine yönelikfaaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli olup, birinci derecede gençlikveya spor direktörüne karşı sorumludurlar.

h) Kaptanlar; Kaptanıoldukları spor dalı kategorisinin her birinde eğitim çalışmalarına, yarışmalarave benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olanların, bay ve bayansayılarının arttırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelikfaaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli ve birinci derecede, faaliyettebulundukları spor dalının genel kaptanına karşı sorumludurlar.

ı) Kol başkanları;Başkanı oldukları gençlik faaliyeti dalında, kategorisinin eğitimçalışmalarına, yarışmalara, şenliklere vb. gösterilere katılan ve katılacakolanların, bay ve bayan sayılarının arttırılmasına ve nitelikleriningeliştirilmesine yönelik gençlik faaliyetlerine ait hizmetleri yürütmeklegörevli olup birinci derece de, faaliyette bulundukları dalın genel kaptanınakarşı sorumludurlar.

i) Teknik yönetici veöğreticiler; Kulübün yapmayı amaçladığı faaliyet çeşitlerinde veya spordallarında öğreticilik ve eğiticilik hizmetlerini yerine getiren sporcularınfizik ve moral yeteneklerini üstün form seviyesinde korumak ve geliştirmek içingerekli tedbirleri alan kişilerdir. Bunlar, gençlik kulüplerinde genelsekretere spor kulüplerinde ilgili genel kaptana veya yönetim kurulunun tespitedeceği kişi veya kurula karşı sorumludurlar.

j ) Gençlik Lideri VeEğitmen: Sorumlu olduğu gençlik faaliyeti türünde çalışmaların sürdürülmesine,katılım ve niteliğin artırılmasına yönelik hizmetleri yürütmekle görevli olup,gençlik koordinatörüne karşı sorumludur.

KulüpDanışmanları

      Madde 39 - Yönetim kurulu ve yürütme birimine kulüplerin hizmetleriile ilgili gençlik, spor, hukuk, sağlık, basın ve benzeri alan ve konulardadanışmanlık yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile kulüp danışmanıgörevlendirilebilir.

Danışman olarak görevalacakların, bu görevle ilgili alanlarda bilgili, tecrübeli, uzman kişilerolmalarına dikkat edilir.

Kulüp danışmanları,kulüp faaliyetleri çerçevesinde kendi konuları ile ilgili olarak yazılı görüşvermekle görevlidirler.

KulüpDanışma Kurullarının Görev ve Yetkileri

       Madde 40 -Kulüp danışmanlığı konu ve alanlarında, danışmanlık hizmetlerini yürütmek üzereyönetim kurulu kararı ile geçici veya sürekli olarak en fazla üç kişiden oluşankulüp danışma kurulları meydana getirilebilir.

       Danışma kurullarında görevlendirilecekolanların, alanlarında uzman kişiler olmalarına dikkat edilir.
Bu kişilerin kulüp üyesi olması şart değildir. Hangi konularda danışma kuruluveya danışman görevlendirilmesi gerektiğine yönetim kurulu karar verir.

       Danışma kurulları, yönetim kurullarınınkarar teşkiline veya yürütme hizmetlerine yardımcı olabilecek etüt veincelemeleri yapmak, tekliflerde bulunmakla görevli olup yönetim kurulu adınagenel sekretere karşı sorumludurlar.

DerneğinFeshi Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli

       Madde:41-Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine kararverebilir. Genel kurulun derneğin fesline karar verebilmesi için, tüzüğe görederneğe kayıtlı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunmasışarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler ikincitoplantıya çağırılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetimkurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararıntoplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğineyazıyla bildirilir fesih kararı ile birlikte derneğin mal varlığının genelkurulun alacağı karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır.

Tasfiyeİşlemleri

       Genel kurulca fesih kararı verildiğinde,derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerindenoluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurulkararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihtenitibaren başlanır.  Tasfiye süresi  içinde
bütün işlemlerde  dernek  adında  " Tasfiye  Halinde DHMİ  Gençlik  ve    spor  Kulübü Derneği"  ibaresi kullanılır.

       Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarakderneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadartamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarınıinceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcamabelgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarakvarlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasındaderneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerekalacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsiledilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tümpara, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda,devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın vefesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

       Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiyetutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklıbir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

        Derneğin para, mal ve haklarınıntasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulutarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile demek merkezinin bulunduğuyerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının daeklenmesi zorunludur.

 
 Derneğin defter ve belgelerini tasfiyekurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri Hüküm eksikliği

       Madde:42- tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, TürkMedeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği veilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

      

 

Sayfa Üretim süresi :0,043

© 2012 dhmispor.org
Dhmi Spor Kulübü Derneği Web Portalı http://www.dhmispor.org

Tam Ekran